Shoqata e miqve aA◊ISEAL

o 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) ANËTARE E ANËTARË THEMELUES

o Para fillimit të veprimtarive të ISEAL-it, me entuziazëm u krijua Shoqata e Miqve të ISEAL-it më 30 maj 2008 në Lozanë.

○ 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) personalitete, me prejardhje nga të gjitha kantonet e Zvicrës bëjnë pjesë në themelim.

○ Statutet e kësaj shoqate u miratuan po atë ditë.