Si jeni me shëndet?

Kërkim mbi shëndetin e shqiptarëve në Zvicër

Kërkim në thellësi, në bashkëpunim me institucione të specializuara në shëndetin publik, me qëllim që të përpilohet një anketë shëndeti e komunitetit shqiptar në Zvicër. Kjo duke pasur si qëllim vlerësimin e faktorëve përcaktues të gjendjes shëndetësore dhe përcaktimin e problemeve të mundshme të veçanta në lidhje me faktorë që i përkasin këtij komuniteti, si p.sh.: stresi post-traumatik, gjendja familjare, ecuria e jetës dhe mënyra e jetesës.

Rezultatet e këtij kërkimi, shoqëruar me një botim, do të jenë në dispozicion të çdo organizmi që interesohet, si: profesionistët e shëndetit, punës sociale dhe formimit.

Përgjegjësi : M. Régis MARION-VEYRON